top of page

2024 科技希望巡迴賽-立益球場#1 (職業 & 業餘) 最終回成績⛳️ 比賽球場:立益高爾夫球場

🏌️ 比賽日期:3月12日 (二) - 3月14日 (四)

🔸最終回合成績公佈職業組:

冠軍 石澄璇 (75/74/65) 214桿 🏆

亞軍 詹佳翰 (73/71/71) 215桿

         陳之敏 (71/72/72) 215桿

          蔡雨達 (72/71/72) 215桿

         劉芃姍 (67/75/73) 215桿


業餘組:

冠軍 高隆睿 (70/70/73) 213桿 🏆

亞軍 陳宣佾 (71/76/69) 216桿

季軍 謝承洧 (71/70/76) 217桿
Comments


類別
標籤雲
bottom of page