top of page

2023 科技希望巡迴賽第四站_立益球場_(職業賽) 最終回成績⛳️ 比賽球場:立益高爾夫球場

🏌️ 比賽日期:12月25日(一)-12月26日(二)

🔸最終回合成績公佈冠軍 陳裔東 (71/66) 137桿 🏆

亞軍 陳伯豪 (68/71) 139桿

季軍 詹佳翰 (73/68) 141桿

         黃郁心 (73/68) 141桿

         沈威成 (72/69) 141桿


ความคิดเห็น


類別
標籤雲
bottom of page